fbpx

Ei Le Ei Kitheihna 4 – Rev. Gin Sawm Thang

●Pasian’ muhna ah nang pen
•A manpha na hihna
•A thupi na hihna
•A mahin nang hong kisam, nanglo in nasem lo
•Nang pen hong it mahmah na hihna na theih sa hi.
●Satan in nang pen
•Hong muhdah hi.
•Hong suk siatnop nate zong ithei khin hi.
●A hi zongin…..
•Pasian Kammal zuihnatawh gualzo ding
•Kamciam hong piaknate thei khinta,
●A ban ah, bang ci nuntak ding (or) bang sem ding

1. Pasian Na sak na ding/ Heh na dingin om ken

➢A masa pen zuih ding thu in Pasian heh’nangin om lo ding ( a hangin Amah in hongit mahmah hi)
➢Lam khat pan gen leng…. A omlai I nuntakna siangtho sak ding cih hi.
( Na mailam)
➢Ni khat niteh a mah tawh ki mu ding, Topa a bang ding te I hihi.
( Thuman in Pasian deihna bangin nunta ding cih lungsim khensat na nei den ding)
➢Mawhna I bawl khak teh mawhna thaman ki thuak kha hi.
➢Tua bang mawhna thaman I thuak pen Pasian in zong hong thuak pih hi. ( A mah a lungdam peuhmah lo hi) “Khrih a siangtho mah bangin amah tawh kibat ding a lamen khempeuh in zong a nuntakna uh siangthosak ding hi.”
1 Johan Masa 3:3
➢Pasian mu a, Pasian tawh ki bang nuam te in siangtho nuntakna nei ding.
1Jn. 5:1-3: Jesuh, Khrih hi, ci-in a um mi khempeuh Pasian’ tate hi a, pa a it mi peuhmah in a ta zong a it hi. Pasian itin ama thupiakte i zuihna tawh Pasian tate a it ihihlam i kithei ding hi. Pasian i it ciangin ama thupiakte a zui ihi hi. Eite a dingin ama thupiakte zuih ding a haksa lua hi lo hi.
➢Pasian’ lungsim nasak ken, Ama thu mangin.

2. Nang lam pan zong Pasian it kik in.

➢Hong it mikhat it lo cih pen hi thei lo
➢Pasian in nang hong it ahih manin Amah it kik in
1Jn. 4:19-21 Pasian in eite hong it masa ahih manin eite in itna i nei thei hi. Mi khatpeuh in, “Pasian ka it hi,” ci napi-in a Khristian mipihte a muhdah le a zuaupi a gen ahi hi. Bang hang hiam cih leh a muhtheih a Khristian mipih a it lo mi in a muhtheih loh Pasian it thei lo ding hi. Khrih in eite tungah hong thupiakna in: Pasian a it mi in a Khristian mipihte zong it ding hi, cihna ahi hi.

3.Nang le nang zong ki-it in.

➢Pasian in nang hong it ahih leh, nang le nang zong na ki-it ding ahi hi. ( Nang leh nang zong ki hansuah, tha kipia in.)
➢Amah le amah a ki mudah mite, Zu,Za,Guih theih khamtheih, Pasian kammal sim ngei lo, lungngai ngei lo, kam tam mahmah-thungen zo lo)
➢Kum sawt nuntak theihna ding a tuamtuam zang lo ding,
➢Gualzawh na dingin,Pasian kammalte lungngai ding, thungen ding, thei na pi’cin na sep kei leh nang le nang ki-it ki ci theilo hi.

4. Mi dangte zong it in.

➢Nang leh nang na ki-it theih leh, midang na it thei pan ding hi.
Matt.22:39 Nangma pumpi na it bangin na vengte na it in, cihna ahi hi.
➢Paunak( Ama van it lo mi-in mi dang van itsak lo)
➢Pasian ta man na hih leh na Pa na sun ding hi.
➢PA in leitung buppi it hi. 1Jn.4:7-8
Ka it lawmte aw, Pasian pen itna hong piankhiatna bulpi ahih manin eite khatlekhat ki-it ni. Itna a nei mi peuhmah, Pasian’ tate hi a, Pasian a thei uh hi. Pasian pen ki-itna ahih manin itna a nei lo mite in Pasian thei lo uh hi.
➢Pasian ta taktak na hihna a kilatna dingin midangte tung itna nei in.

5. Khat veivei bek cih hi lo in a tawntung in IT in

➢It pen na nuntakpih hi sak in. 1Jn.4:16 – Tua hi a, Pasian in eite a hong itna thu, eite mahmah in thei-in i um hi. Pasian pen ki-itna hi a, itna a nei mite pen Pasian tawh omkhawm uh a, Pasian zong amaute tawh a omkhawm hi.

6. Na itna lak khia in, gah khia sak in.

➢Pasian it hong itna pen, piakkhiatna tawh hong lak ( John.3:16)
1Jn.3:11,18 – A kipat cil a kipanin na zak tawntung uh thu pen khatlekhat i ki-it nading thu ahi hi. Ka it tate aw, i kampi bek tawh ki-it loin, lungsim takpi tawh ki-itin i gamtatna tawh kilangsak ni.

●Zeisu mahmah in nungzui khat bangin piakkhiatna kisin hi.

1Jn.3:16-17 – Itna i cih bangci theih ding ihi hiam cih leh: Khrih in eite a dingin a nuntakna hong pia hi. Ei zong i Khristian mipihte a dingin i nuntakna i piak ngam ding ahi hi. Mi khat hau mahmah hen la, a Khristian mipih a cimawhte mu napi-in huhna bangmah pianuam hetkei leh, bang hangin amah in Pasian ka it hi, ci thei ding ahi hiam?
➢Pa Pasian in itna pen piakkhitana tawh hong lak
➢En zong a hoih pen pia ni
➢It na khut te sau pipi zan ni, a tang zai theithei in sem ni
➢Mi tung itna nei aa, itna tawh a pia khiat te mah ki pia kik ding hi.

●Tua hi leh eite PA lungdam mahmah ding hi.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Print your tickets