fbpx

MEILENG NUNUNG (The Last Train ) – Kap Piang

Nitak khat Meileng station khat ah Thangpu meileng tuang dingin hong tai thuangthuang hi . Ahi zongin meileng apai khiat khit tawh kituak lian ahih manin lap loh kiukiau hi. Thangpu zong a aw neih zahin hong awng khia-in, “na ngak ve maw hehpihna tawh” ci-in a khut a van tuaituai hangin meileng in dam didi-in thangpu pai khiat san hi . Tua bang teng tawh Thangpu zong next train ngak hi . A sawtlo-in meileng nunung khat hong pai kik pah a, tua a meileng pen a koi pai ding cih zong en man lo liangin kahto pah phengphang hi. 

A sawtsim pian khat hong tuang khit takciangin Thangpu hong kiphawka, “Hih ka tuangna meileng pen akoi ah apai ding hi mawk alei, ‘peuhmah mawk!’ ‘Mawk peuhmah!’” ci-in hong patau simtham hi. Meileng sungteng hong kileh thuangthuang koikoi-in agei ah atu midangte kiangah “Hih meileng akoi teng apai ding ahia, akoi teng a tung ding aa ?? hong gen vevua, hehpihna tawh, hih meileng hong khawl sak un maw” ci-in athum saisai hangin kuamah kuamah in Thangpu a et gualgual simloh buang uh, a dawng kik khat beek om ta lo uh hi. Tua bang biangbuang teng tawh Thangpu a dip in “pukpuk” “pukpuk” ci-in alunghihmawh lua-in alungtang kinawh sai mahmah mawk hi. Meileng bel ahih leh apai ngei mah in “Chawchuak, chawchuak” ci-in lah khawl tuan lo, lah hat tuan lo, lah dam pai cih om tuan lo-in pai vaangvaang lel mawk hi. A gei a, midangteng in lah, Thangpu pen awlmawh tuak beek lo lai uh hi. Tua bang laitakin Thangpu gei-ah Puteek khat in “Khangno pa aw, koi ah pai ding na hiam, bang thei nuam na hi hiam ?”cin hong dong hi. Tua ciangin Thangpu in “Hih meileng koi lamah a paipai hi mawk a, koi teng a tung ding hi mawk ahiam?” ci-in dong a… Putekpa in :: Tangval pa aw hih meileng pen huaaaaaa ….agamla le a tanzau mahmah gun tuipi gei mun khat ah apai ding hi. Tualai mun pen a tung peuhpeuh kua mah hong kilehkik, a ciah kik cih bang om nawnlo hi. Tua mun pen a min dang khat in gen leng Sihna zong ki ci hi” ci-in Puteekpa in Thangpu a gen hi…. Thangpu zong dai deda-in hong lungngai-in a mai suah hong khing khepkhiap mai ta hi. 

Tua hi-a khangnote, nungakte, tangvalte aw, hih leitung ah mihingin i piankhiat a kipanin hih meileng tungah atuangpa Thangpu bangin tua meileng tungah nang le kei zong tuni tuhun tulaitak mahmahin zong a tuangtuang, a paipai i hi a, tua meileng in hong paipihna ding mun bang hun ciang i tung ding hiam? Tuni nitum ma hi ding maw, tuni nitum khit hi zaw ding maw, zingciang maw, thai ciang maw, kuamah in i theikhol hetkei hi . Ahi zongin i theihkholh khat om a, tua in Khat vei teitei, tua mun kitung hamtang ding hi.

Tua hi-in Khristiante ii lam etna ahi Pasian tapa Zeisu hangin nuntak tawntungna akingah kikna thu a bukimin sangin, i telcian ding kisam hi. Tua Topa hong sawlna bangin sepding na tampi zong i nei hi. Khat bek beek e’n sem lo ding maw? Khutguak bek mah masuan ding maw? (Jeremiah 1:7, Rom 2:6-9) 

Nasep (Siau ) sem dingin ban khatah siaulua at (application fill-up) in i piak tak teh, bante’ deihdan le kisapna bangin na ka sem mah ding hi, ci-in suai i kaih mah bangin, Zeisu pen Pasian tapa hi, ka gumpa hi, amah ka sang hi, ci-in tetti i panna pen in “Topa aw, nang deihna bangin ka nungta dinga, Nong sawl na peuhpeuh ka sem mah ding hi, ci’n i kiciamna a, a suaikai ihi hi. 

En Khat bekbeek zui lo ding maw? 

Tua hi-a i naupang lai mahin i thahat lai, i khangno lai, i melhoih lai, i mitcim lai, zi le tate tawh i omkhop lai mahin Khrish le pawlpi a dingin nasem ni. I sep theih bang, sem dingin ready tawntung ni. Ihunte, zingteh, thaiteh, kum kik teh, ci’n sawt toto nawnkei ni. Tulaitak mahmah in sem pah ni. Takkheh one, two, aki cih lianin lengkhia pah ni. One, two, three dong a kicih ngak se kei ni. A kisem lo na khat, na muh ciangin akigen lo thu khat, na theih laitakin a kihilh lo thu khat na theih ciangin, akidon lo mikhat na muh a, akihuh lo alamh sam khat na muh teh, kua mahin hih bangte sem lo lawmlawm ci’n pai san kei in. Pasian in tua bangmun ah nang asem dingin ahong koih ahih na mel! Levi mipa inzong pai san hi, ci lai ding ihi hiam ? 

Na omna Pawlpi sungah khangno nungak tangval om mahmah lo ka khan gual lah om mahmah lo, cici kha na hiam? Ahih kei leh, kei khangno lai lua ing. Kei ham lua ta ing, ci kha na hiam? Topa in nang tua munah khangno ahi ding, la asa ding, music a tum ding, akikhawm ding, meeting atu ding, nungzui a sem ding, makai upa a sem ding, le pawlpi sungah akisam 

bangbang a neu penpen ninthem khat nangawn a tawm dingin tua munah Pasian in nang hong puak ahih zawk na mel !! Kum 38 cina pa bangin bualtui kilok laitakin kei hong diah ding, kuamah om lo hi, cici lai ding na hiam? 

Laisiangtho in pawlpi lutangin Khrish hi, ci ahih leh Khrish pumpi in pawlpi hilo ahi hiam? Na pawlpi ah nang zong Khrish pumpi tungah a mun khat hi lo na hi hiam? A khutme na hi a, a neu penpen a kheme na hi phial zongin, i pumpi tungah tua kheme a neuno khat nangawn in bangmah na hong sem kei mawk leh, i pumpi vekpi in gim lawh sak ding hilo a hiam. Tua hi a pawlpi sungah bangmah sem lo in, kin lo in, om mawk lecin Khrish pumpi a cina lua ding hiven. Amah gim lua ding hiven. Na sem ni. Kipia khia ni. Gupna ngah na dingin ei hanciam a, nasepna tawh kingah lo mah hi. Ahi zongin thaman ngahna dingin na sep kul hi lo ahiam? I tuangna meileng in khawlna ding stesian dang nei nawnlo in, gun tuipi gei lam zuanin a paipai ta, hi mawk hi. Hih lai akigelh na sim khak lai-in tuni mahmahin hih mun ah na om khak lai-in Khrish pumpi ahi ka pawlpi ahi na pawlpi ahi Khrish le pawlpi ading na sem ni. Sem khawm ni. Sem takpi ni… 

Hih lai a simkha mimal Kim tungah Laisimna panin akingah pilna, cimna thuphate Topa in hong pia ta hen .

Kap Piang

Thukaih tuahna pawlkhat: 

By:Nyan line Aung Fb page 

By:Sayar Thangno’ sermon ZACYSS

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Print your tickets